top of page

Algemene voorwaarden

Praktijk Innergids is opgericht door T.S. Krapf-Neijssel en gevestigd te Kloetinge. 
De Algemene voorwaarden van Praktijk Innergids zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder inschrijvingsnummer 67633471 Praktijk Innergids vooronderstelt bekendheid met de Algemene Voorwaarden wanneer u met Praktijk Innergids een samenwerking aangaat.

 

1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden (Algemene Voorwaarden) en de overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Praktijk Innergids worden de volgende definities gehanteerd:

Opdrachtnemer: Praktijk Innergids, met beperkte aansprakelijkheid, die in haar uiting refereert aan deze Algemene Voorwaarden

Opdrachtgever: De wederpartij bij de overeenkomst, te weten de cliënt/coachee/cursist

Cursist: deelnemer aan een coaching/cursus/workshop.
 

2 Tot stand komen van de overeenkomst

Opdrachtgever kan zich schriftelijk, mondeling, via e-mail en/of via internet aanmelden voor coaching, cursus, workshop of andere activiteit.

Door zich aan te melden accepteert Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

Alle cursussen en workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.


3 Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de Opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.
 

4. Tarieven

Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij Opdrachtnemer. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s. Op alle tarieven van Praktijk Innergids is hoog BTW-tarief verschuldigd. Prijs voor coaching, cursus of workshop is inclusief kosten voor gebruik materiaal, eventueel gebruik van hulpmiddelen en lesruimte.
 

5. Betalingsvoorwaarden

Voor betaling van een coachingssessie kunt men pinnen. Indien gewenst ontvangt de Opdrachtgever een factuur. Deze dient contant of binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen betaalt, wordt een betalingsherinnering gestuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de Opdrachtgever gerechtigd verdere levering van diensten of goederen op te schorten.

Betaling van een cursus/workshop dient vooraf te geschieden. Hiertoe ontvangt Opdrachtgever een factuur.

In overleg is betaling in termijnen mogelijk. De eerste termijn dient voor aanvang van de aanvangsdatum te worden voldaan. De laatste termijn bij een cursus voor aanvang van de laatste lesdag.
 

6. Verhindering deelname

Opdrachtgever heeft tot 24 uur voor aanvang van de coaching de mogelijkheid om een afspraak te verzetten, te wijzigen of te annuleren. Indien men op de dag van de afspraak niet aanwezig is, wordt de factuur opgesteld en is men tot betaling verplicht.

Opdrachtgever heeft tot 14 dagen na opgave de tijd om kosteloos de opdracht voor het volgen van een cursus te annuleren. Dit dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren. De datum van het poststempel is bepalend voor de aanzegdatum. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever van een cursus is niet mogelijk.

In geval de Opdrachtgever (of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer) na aanvang van de cursus de deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, is de Opdrachtgever betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.
 

7. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 

8. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer  is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die Opdrachtgever, al dan niet in overleg met Opdrachtnemer heeft genomen. Opdrachtgever is te alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coachingssessies als de periode daarna.

Indien Opdrachtnemer om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product, cursus of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Hiervoor dient de originele factuur te worden overlegd.

Aan de teksten op de website van Opdrachtnemer www.innergids.nl en alle door Praktijk Innergids beheerde websites, kunnen geen rechten worden ontleend. Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stel ik het op prijs dat u deze meldt via e-mail.

Het is mogelijk dat Opdrachtnemer op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat er ervan kan worden gemaakt.
 

9. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen in eerste instantie door beide partijen worden opgelost.

In tweede instantie zal door de bevoegde rechter, dan wel door het gerechtshof te ’s-Gravenhage, uitspraak worden gedaan, tenzij bepalingen van dwingend recht anders doen besluiten.

Eventuele kosten voor proces en advocaat zijn voor rekening van cliënt/coachee.
 

10.Vertrouwelijke informatie

Alle informatie die tijdens de coachingssessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de coachee kan besloten worden om derden in te lichten. In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, Opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt Opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijk informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van Opdrachtnemer eisen.

bottom of page