top of page

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leg ik je uit welke persoonsgegevens er worden verzamelt en gebruikt en met welk doel. Ik raad je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Contactgegevens
http://innergids.wixsite.com/innergids
Hoofdstraat 126A,
4484 CJ Kortgene
0648708078
KvK 67633471 
Tessa Krapf is de Functionaris Gegevensbescherming van Innergids.
Zij is te bereiken via innergids@gmail.com 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Innergids verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op innergids@gmail.com, dan verwijd ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Innergids verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder (indien van toepassing)
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
   kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Innergids verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben,
   zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Innergids neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Innergids gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Excel voor administratieve doeleinden, Wix voor onderhouden van de website, DigiBtw om facturen te maken, DigiBtw(beveiligd) voor het bewaren van facturen en excel bestand.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Innergids bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > 7 Jaar > ivm Belastingdienst
Adres > gekoppeld aan bovenstaande > Idem
Inhoudelijke gegevens > 7 Jaar tenzij cliënt nadrukkelijk anders vraagt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Innergids verstrekt informatie uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zonder toestemming van jou kant zal ik nooit persoonsgevoelige informatie delen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Innergids gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Innergids en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar innergids@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Innergids wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Innergids neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via innergids@gmail.com 

bottom of page